Igangsættelse er godkendt

Vi er både glade for og stolte af, at udviklingen af Tinghaveriet sker i en positiv og konstruktiv proces med Svendborg kommune og borgerne. Visionen er, at det kommende Tinghaveriet skal skabe mere liv i det eksisterende center og i bymidten, og vores planer for udviklingen af Tinghaveriet, imødekommer til fulde Svendborg kommunes ønsker for Svendborg bymidte.

I Svendborg Kommunes Bosætningsstrategi for 2020 står der:

  • ”Vi vil fortsætte udviklingen af Svendborg Bymidte og en boligorienteret fortætning i Svendborg By og havn.”
  • ”Der skal være fokus på at sikre en blanding af boligtyper og boligstørrelser i udviklingen af byen.”
  • ”Fortætning i bymidten skal ske med respekt for stedets arkitektoniske kvaliteter, og med kvalitet i boliger og friarealer. ”

Læs mere her: Bosætning (svendborg.dk)

Tinghaveriets bidrag til bosætningsstrategien:

  • Vi planlægger en boligsammensætning som kan rumme mange forskellige målgrupper.
  • Vi bevarer de gamle huse i Vestergade.
  • Vi tilfører en park på taget af butikkerne.
  • Tinghaveriet vil desuden rumme et butikscenter i stueplan, en dagligvarebutik, et integreret parkeringshus og et mindre erhvervsareal.

En realisering af projektet kræver, at der udarbejdes og vedtages et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan. D. 7. februar, 2023 godkendte udvalget igangsættelse af arbejdet, og næste skridt er en godkendelse i Økonomiudvalget, og dernæst i Kommunalbestyrelsen d. 28. februar, 2023, hvor sagen er på dagsordenen med en indstilling til et kommuneplantillæg og en igangsættelse af en ny lokalplan.

Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Svendborg Kommune, hvor vi over de næste måneder vil udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan, hvorefter de offentliggøres og er i høring i 8 uger, hvor borgere og øvrige interessenter kan komme med input. Kommunalbestyrelsen skal herefter endeligt vedtage planerne, og de skal samtidig vurdere, om der er høringssvar som giver anledning til ændringer af planerne, inden de vedtages.

Vi glæder os meget til den videre udvikling af Tinghaveriet og dermed også lokalmiljøet i Svendborg bymidte.

D. 13. oktober 2022 blev der i samarbejde mellem Svendborg kommune og Bygherre, Proark A/S afholdt dialogarrangement for alle interesserede borgere.